EEC

เจาะลึกบริการแบบเบ็ดเสร็จ ‘EEC – OSS’ เพิ่มความสะดวกนักลงทุน ครบจบในที่เดียวแบบรวดเร็ว และโปร่งใส

หัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ แต่จะต้องวางแผนการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน ควบคู่กับการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจ เอกชน และนักลงทุน เพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนและยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในอนาคต ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และ EEC ยังมีมูลค่าการลงทุนกว่า 1.7 ล้านล้านบาท โดยเฉพาะการสร้างฐานลงทุนใหม่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้ง 12 อุตสาหกรรม