Marketeer

The World from Mobile First, Cloud First…to AI First

เมื่อไม่นานมานี้โลกได้ปรับตัวเข้าสู่ยุค Mobile First, Cloud First ที่ผู้คนต่างทำกิจกรรมผ่านโทรศัพท์มือถือและ Cloud ไม่ว่าจะเป็นติดต่อสื่อสารกับเพื่อน ทำงานผ่าน Cloud หรือแม้กระทั่งซื้อข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน และจ่ายเงินผ่าน mobile app