Smart SME TV

ตอบโจทย์SME l แนะกลยุทธ์เปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ SME 4.0

ฟลอนทิส เป็นบริษัทที่มีการทำงานใน 2 มิติ คือ 1.การทำยุทธศาสตร์,กลยุทธ์การค้า และ 2.พลิกโฉมองค์กรให้เป็นดิจิทัล ซึ่งที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ได้ทำยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และนำเทคโนโลยีในการช่วยพัฒนาทั้งเอกชนและรัฐบาล