แนวทางการพัฒนาและผลักดันเพื่อสนับสนุนให้เกิดการแบ่งปันข้อมูล (Data Sharing) ในภาคธุรกิจ


Client Stories

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาฟรอนทิส ในการจัดทำแนวทางการพัฒนาและผลักดันเพื่อสนับสนุนให้เกิดการแบ่งปันข้อมูล (Data Sharing) ในภาคธุรกิจ โดยครอบคลุมใน 7 แนวทางหลัก คือ

  1. Data Sharing Committee คือคณะทำงาน ผู้ขับเคลื่อนการทำ Data Sharing โดยครอบคลุมการกำหนดทิศทางนโยบาย ออกกฎหมาย และมาตรฐาน เพื่อกำกับดูแลระบบนิเวศของการแบ่งปันข้อมูลให้มีความปลอดภัย
  2. Data Sharing Assistant แพลตฟอร์มที่ใช้เป็นช่องทางในการ Accredit ผู้เล่น พร้อมทั้งเป็นศูนย์รวมข้อมูล รับเรื่องร้องเรียน ให้คำปรึกษา และประสานต่อไปยัง Solutions อื่น ๆ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องต่อผู้เล่นระบบนิเวศน์ของการแบ่งปันข้อมูล
  3. Data Integration Hub โครงสร้างพื้นฐานกลางรองรับการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้เล่นใน Data Sharing Ecosystem ที่มีความปลอดภัยและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
  4. Data Marketplace แพลตฟอร์มสำหรับการซื้อ-ขายข้อมูลระหว่างภาคธุรกิจ และครอบคลุมการเป็นศูนย์รวมของแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ในประเทศไทย
  5. Data Sharing Promotion โครงการสร้างการรับรู้ (Awareness) โดยครอบคลุมการจัดทำสื่อหรืองานประชาสัมพันธ์ และการจัดงานประกวดนวัตกรรมที่จะนำมาช่วยยกระดับการทำ Data Sharing ทำให้กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจและมีความพร้อมในการทำ Data Sharing
  6. Funding & Benefits กองทุนที่สนับสนุนการทำ Data Sharing ของภาคธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมการจัดสรรงบประมาณลงทุน การให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ และการให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ
  7. Data Sharing Testbed & Regulatory Sandbox เป็นพื้นที่สำหรับทดสอบ (Test Environment) การใช้เทคโนโลยีแบ่งปันข้อมูล และการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล