EEC One Stop Service (2019-2020)


 

FRONTIS นำเทคโนโลยีมาพัฒนาการให้บริการแก่ผู้ประกอบการที่ต้องการดำเนินธุรกิจและการลงทุนในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษของ EEC ให้สามารถยื่นคำขออนุมัติ อนุญาต ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อตอบโจทย์ในด้านความสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส เชื่อมโลกแห่งการลงทุนสู่การสร้างโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างยั่งยืน