Customer Behavior

พฤติกรรมผู้บริโภคจะเปลี่ยนไปยังไงในยุค Next Normal ? 

เพราะผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว FRONTIS จึงได้รวบรวมและกลั่นรูปแบบพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปออกมาได้เป็น 3 ประเด็นสำคัญ