​“พาณิชย์”เปิดตัวบิ๊กดาต้า“โลจิสติกส์”


Latest News

​“พาณิชย์”เปิดตัวบิ๊กดาต้า“โลจิสติกส์”ช่วยผู้ประกอบการมีข้อมูลตัดสินใจทำธุรกิจ

“พาณิชย์”เปิดตัวระบบฐานข้อมูลการค้าธุรกิจบริการโลจิสติกส์ (Logistics+) รวมรวบข้อมูลธุรกิจโลจิสติกส์ทุกด้านไว้ในที่เดียว เปิดให้เข้าถึงผ่านเว็บไซต์ www.คิดค้า.com สามารถดูขีดความสามารถของธุรกิจไทย สภาพธุรกิจ การเติบโตในแต่ละพื้นที่ โอกาสขยายธุรกิจ ปัจจัยที่มีผลต่อธุรกิจ และข้อมูลเปรียบเทียบ มั่นใจช่วยผู้ประกอบการมีข้อมูลใช้ตัดสินใจ เผยยังมีแผนเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมศุลกากร กระทรวงคมนาคม สำนักงานประกันสังคม
           
น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า สนค.ได้ทำการเปิดตัวระบบฐานข้อมูลการค้าธุรกิจบริการโลจิสติกส์ ภายใต้ชื่อ Logistics+ และได้เปิดให้ประชาชนและผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการโลจิสติกส์ที่มีอยู่ได้ผ่านเว็บไซต์ www.คิดค้า.com โดยสามารถดูฐานข้อมูลที่สำคัญได้ใน 6 ประเด็น ได้แก่ 1.ขีดความสามารถของโลจิสติกส์ไทยเมื่อเทียบกับเวทีโลก 2.สภาพธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศไทย 3.ศักยภาพการเติบโตของธุรกิจในแต่ละพื้นที่ 4.โอกาสในการขยายธุรกิจของโลจิสติกส์ไทย 5.ปัจจัยที่กำหนดขีดความสามารถของโลจิสติกส์ไทย และ 6.ข้อมูลเปรียบเทียบความสามารถผู้ประกอบการในธุรกิจ
         
“สนค. ได้เล็งเห็นถึงปัญหา จึงได้ทำการรวบรวมข้อมูลการค้าเชิงลึกเกี่ยวกับธุรกิจโลจิสติกส์ทั้งหมด โดยได้รับความช่วยเหลือจากผู้ประกอบการภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง แล้วนำมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลบิ๊กดาต้า เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการสามารถนำไปใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูลการค้า ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถทางการค้าให้ธุรกิจ และสามารถวิเคราะห์ตลาด เห็นโอกาสและรุกสู่เป้าหมายได้อย่างตรงจุด”น.ส.พิมพ์ชนกกล่าว

น.ส.พิมพ์ชนกกล่าวว่า ปัจจุบันภาคบริการโลจิสติกส์ของไทย ต้องเผชิญกับข้อจำกัดและความท้าทายหลายด้าน และยังมีข้อจำกัดด้านข้อมูลของภาคบริการโลจิสติกส์ ซึ่งมีอยู่กระจัดกระจายหลายหน่วยงาน ขาดการจัดเก็บ รวบรวม และนำมาสังเคราะห์อย่างครบถ้วนเป็นระบบ ก่อให้เกิดความไม่คล่องตัวในการนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ศักยภาพ และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย รวมทั้งส่งผลต่อภาคธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์ต้องสูญเสียโอกาสทางธุรกิจที่สำคัญ และกระทบต่อความสามารถในการตัดสินใจจากการขาดข้อมูลภาคธุรกิจเชิงลึก

สำหรับประโยชน์ของฐานข้อมูล จะถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการติดอาวุธให้ภาคเอกชนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในหลากหลายมิติ เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ วิเคราะห์วางแผน สร้างความสามารถในการแข่งขัน และเห็นโอกาสในตลาดโลจิสติกส์มากขึ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ภาครัฐก็จะสามารถกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์เศรษฐกิจการค้าบริการโลจิสติกส์ได้ตรงเป้าหมาย

ส่วนแผนการทำงานในระยะต่อไป สนค. จะพัฒนาเชื่อมโยงข้อมูลจากภาครัฐหลากหลายภาคส่วน เช่น กรมศุลกากร กระทรวงคมนาคม สำนักงานประกันสังคม เพื่อให้ฐานข้อมูลมีข้อมูลที่ตอบโจทย์ และครอบคลุมการพัฒนายกระดับภาคบริการโลจิสติกส์ไทยในอนาคตต่อไป

Resource : https://www.commercenewsagency.com/news/3598