AI for Road Safety


Client Voice

วริทธ์ นามวงษ์
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ
บริษัท บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

“เราร่วมมือกับ FRONTIS ในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทั้ง 3 ระบบ คือ การวิเคราะห์ภาพอัจฉริยะ (Video Analytics) ระบบวิเคราะห์ข้อมูล (Big Data Analytics) และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) มาบูรณาการร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์แบบ”

บริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ร่วมกับฟรอนทิส และไมโครซอฟท์ ในโครงการ “AI for Road Safety” ครั้งแรกกับการนำเสนอนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) ล้ำสมัย ผสานเทคโนโลยี Big Data Analytics และ Video Analytics ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเชิงรุก ส่งเสริมความปลอดภัยในการเดินทาง สู่เป้าหมายการลดสถิติอุบัติเหตุบนถนนในประเทศไทย ร่วมกันสร้างสังคมที่ดีด้วย AI ที่ใช้ได้จริง