ติดอาวุธผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทย ด้วยฐานข้อมูล Logistics+


Client Voice

พิมพ์ชนก พิตฟิลด์
อดีตผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (ผอ.สนค.)

“สนค. ได้ร่วมมือกับบริษัทที่ปรึกษาฟรอนทิส พัฒนาระบบฐานข้อมูลการค้าธุรกิจบริการโลจิสติกส์ และ Dashboard รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าและสถิติการค้าธุรกิจบริการโลจิสติกส์ ภายใต้ชื่อ Logistics+ เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดอาวุธให้ภาคเอกชน”

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตรการค้า (สนค.) ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาฟรอนทิส และผู้ประกอบการภาคเอกชน ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลธุรกิจโลจิสติกส์ และ Analytics Dashboard รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าและสถิติการค้าธุรกิจบริการโลจิสติกส์ซึ่งชี้ข้อมูลสำคัญ 6 ประเด็น ได้แก่ 1) ขีดความสามารถของโลจิสติกส์ไทยเมื่อเทียบกับเวทีโลก 2) สภาพธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศไทย 3) ศักยภาพการเติบโตของธุรกิจในแต่ละพื้นที่ 4) โอกาสในการขยายธุรกิจของโลจิสติกส์ไทย 5) ปัจจัยที่กำหนดขีดความสามารถของโลจิสติกส์ไทย และ 6) ข้อมูลเปรียบเทียบความสามารถผู้ประกอบการในธุรกิจ เพื่อให้ภาคเอกชนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในหลากหลายมิติ เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ วิเคราะห์วางแผน สร้างความสามารถในการแข่งขัน และเห็นโอกาสในตลาดโลจิสติกส์มากขึ้น