พาณิชย์เปิดตัวฐานข้อมูลโลจิสติกส์ Logistics+


Latest News
พาณิชย์เปิดตัวฐานข้อมูลโลจิสติกส์ Logistics+

ธุรกิจบริการโลจิสติกส์ถือเป็นภาคส่วนสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตของการค้าในภาคส่วนต่างๆ ทำให้เกิดการขับเคลื่อนการค้า และสร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ในยุคปัจจุบันการแข่งขันด้านการค้าได้ปรับเปลี่ยนเข้าสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัล สิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจ คือ ข้อมูลการค้าเชิงลึก ดังนั้น การขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูลการค้า จึงเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถทางการค้าให้ธุรกิจสามารถวิเคราะห์ตลาด เห็นโอกาสและรุกสู่เป้าหมายได้อย่างตรงจุด สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ จึงได้จัดงานเปิดตัวระบบฐานข้อมูลการค้าธุรกิจบริการโลจิสติกส์ : เปิดมิติอุตสาหกรรมโลจิสติกส์กับ Big Data เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ เพื่อสร้างความตระหนักและให้ความรู้แก่ภาครัฐและผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ พร้อมทั้งเปิดตัวฐานข้อมูลการค้าบริการโลจิสติกส์ ภายใต้ชื่อ Logistics+

นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (ผอ.สนค.) กล่าวว่า การพัฒนาและยกระดับภาคบริการโลจิสติกส์ของไทยในปัจจุบัน ต้องเผชิญกับข้อจำกัดและความท้าทายหลายด้าน ปัจจัยสำคัญ คือ ข้อจำกัดด้านข้อมูลของภาคบริการโลจิสติกส์ ซึ่งมีอยู่กระจัดกระจายหลายหน่วยงาน ซึ่งยังขาดการจัดเก็บ รวบรวม และนำมาสังเคราะห์อย่างครบถ้วนเป็นระบบ ก่อให้เกิดความไม่คล่องตัวในการนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ศักยภาพ และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย รวมทั้งส่งผลต่อภาคธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์ต้องสูญเสียโอกาสทางธุรกิจที่สำคัญ และกระทบต่อความสามารถในการตัดสินใจจากการขาดข้อมูลภาคธุรกิจเชิงลึก สนค. ได้มองเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการฐานข้อมูลธุรกิจโลจิสติกส์ และ Dashboard รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าและสถิติการค้าธุรกิจบริการโลจิสติกส์ขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่ง จากผู้ประกอบการภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ ในการให้โจทย์สำคัญ รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาฐานข้อมูลฯ จากการทำงานอย่างใกล้ชิดและบูรณาการด้านข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ปัจจุบัน ฐานข้อมูลธุรกิจโลจิสติกส์ ภายใต้ชื่อ Logistics+ ก็ได้เปิดให้ประชาชนเข้าถึงได้แล้วผ่านเว็ปไซต์ www.คิดค้า.com ซึ่งในการจัดงานดังกล่าวก็ได้มีการนำเสนอฐานข้อมูลฯ Analytics Dashboard 

พาณิชย์เปิดตัวฐานข้อมูลโลจิสติกส์ Logistics+

ซึ่งชี้ข้อมูลสำคัญ 6 ประเด็น ได้แก่ 1) ขีดความสามารถของโลจิสติกส์ไทยเมื่อเทียบกับเวทีโลก 2) สภาพธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศไทย 3) ศักยภาพการเติบโตของธุรกิจในแต่ละพื้นที่ 4) โอกาสในการขยายธุรกิจของโลจิสติกส์ไทย 5) ปัจจัยที่กำหนดขีดความสามารถของโลจิสติกส์ไทย และ 6) ข้อมูลเปรียบเทียบความสามารถผู้ประกอบการในธุรกิจ นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก คุณสุวิทย์ รัตนจินดา ประธานสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย คุณไพฑูรย์ จิรานันตรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด และคุณสุรรัฐ เนียมกลาง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งทั้ง 3 ท่านถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสูงในวงการธุรกิจโลจิสติกส์ในระดับประเทศ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองต่อการขับเคลื่อนโลจิสติกส์ในยุคดิจิทัล และ New Normal ตลอดจนการปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทอุตสาหกรรมที่กำลังเปลี่ยนไป เพื่อทำให้องค์กรต่อยอดธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้

พาณิชย์เปิดตัวฐานข้อมูลโลจิสติกส์ Logistics+
พาณิชย์เปิดตัวฐานข้อมูลโลจิสติกส์ Logistics+

ฐานข้อมูลฯ นี้ จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดอาวุธให้ภาคเอกชนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในหลากหลายมิติเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ วิเคราะห์วางแผน สร้างความสามารถในการแข่งขัน และเห็นโอกาสในตลาดโลจิสติกส์มากขึ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ภาครัฐก็จะสามารถกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์เศรษฐกิจการค้าบริการโลจิสติกส์ได้ตรงเป้าหมาย และในระยะต่อไป สนค. จะพัฒนาเชื่อมโยงข้อมูลจากภาครัฐหลากหลายภาคส่วน อาทิ กรมศุลกากร กระทรวงคมนาคม สำนักงานประกันสังคม เพื่อให้ฐานข้อมูลมีข้อมูลที่ตอบโจทย์ และครอบคลุมการพัฒนายกระดับภาคบริการโลจิสติกส์ไทยในอนาคตต่อไป

พาณิชย์เปิดตัวฐานข้อมูลโลจิสติกส์ Logistics+

Resource : https://www.nationtv.tv/main/content/378799640