Digital Way of Work – Journey to Cloud


Case Study

บริษัทชั้นนำด้านธุรกิจปิโตรเลียม

“ปรับองค์กรสู่วิธีทำงานใหม่แบบ Hybrid Work โดยใช้เทคโนโลยีคลาวด์”

เมื่อโลกได้ปรับตัวเข้าสู่ยุค Mobile และ Cloud อย่างเต็มรูปแบบ องค์กรจึงต้องปรับวิธีการทำงานให้มีความคล่องตัวและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ไม่พลาดโอกาสสำคัญ พนักงานจะต้องสามารถทำงานแบบ Work Anywhere ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การร่วมกันทำงาน (Collaboration) ต้องสามารถเกิดขึ้นได้อย่างไม่ติดขัด นอกจากนี้การจัดการข้อมูลที่เหมาะสม เข้าถึงง่าย ปลอดภัย และนำกลับมาใช้ได้อย่างสะดวกยังเป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่กำลังเกิดขึ้น ฟรอนทิสจึงได้ร่วมกับ Microsoft นำซอฟแวร์ด้าน Cloud Productivity Platform มาเป็นฐานในการพัฒนา Business Solutions ต่างๆ เพื่อปรับการทำงานในองค์กรและช่วยให้พนักงานสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยฟรอนทิสได้เข้าไปดำเนินการช่วยองค์กรใน 4 ขั้นตอน ตั้งแต่

1) การวางแผนและดำเนินการ Deploy ระบบให้พนักงานทั้งองค์กร

2) การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Adoption & Change Management) เช่น การจัดกิจกรรม Value Discovery Workshop เพื่อ Inspire ให้พนักงานเห็นภาพและประโยชน์ของซอร์พแวร์อย่างแท้จริง และสามารถทำไปประยุกต์ใช้ได้ในสถานการณ์ต่างๆ จัด Training เพื่อสอนวิธีการใช้งานทั้งในภาพรวมสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปและเชิงลึกสำหรับผู้ที่สนใจให้งานใน Features ขั้นสูงต่างๆ

3) การสร้างและดำเนินการ Microsoft 365 Clinic ในลักษณะ Onsite Support เพื่อคอยอำนวยความสะดวกตอบปัญหาและแก้ไขปัญหา และ

4) การอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริหาร ในการจัด Digital & Hybrid Events ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานแบบ Hybrid Work รวมถึงการสื่อความเรื่องสำคัญต่างๆ ในองค์กรเพื่อให้ทำงานแบบ New Normal ได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพต่อไป